Regulamin promocji “Polecasz – zyskujesz”

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji jest właściciel strony maturawpr.pl.
 2. Organizator może zmienić zasady Promocji w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, pod warunkiem, że zmiana zasad Promocji nie wpłynie na pogorszenie warunków Promocji dla Uczestników.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy ani członkowie organów Organizatora oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób lub podmiotów. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych, przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka.
 4. W promocji mogą brać udział osoby zarejestrowane na stronie maturawpr.pl (uczestnicy).
 5. Podając swój indywidualny kod polecający osobom trzecim uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

§ 2 – Zasady konkursu

 1. Polecona przez uczestnika osoba uzyska otrzyma 20 PLN rabatu na swój pierwszy zakup.
 2. Uczestnik otrzyma 20 punktów za każdą poleconą osobę, o ile nie zrezygnuje ona z subskrypcji / zakupu w ciągu 14 dni.
 3. Uczestnik nie może sam korzystać z własnego kodu polecającego. W szczególności uczestnik nie może zakładać nowego konta w celu wykorzystania kodu polecającego przypisanego do innego konta założonego przez uczestnika.
 4. Administrator strony maturawpr.pl ma prawo przydzielać dodatkowe punkty wg. uznania, w szczególności w zamian za określone działania na stronie maturawpr.pl .
  1. W ramach dodatkowych punktów są przewidziane punkty za wystawienie recenzji zakupionych kursów. Punkty przyznawane są niezależnie od treści recenzji i oceny, o ile ma ona długość przynajmniej 100 znaków, a ich treść dotyczy kursu. W innym przypadku punkty przyznane za recenzję mogą zostać cofnięte w dowolnej chwili przez administratora.
 5. Aktualny stan i historię przyznanych punktów użytkownik może sprawdzić po zalogowaniu na maturawpr.pl w zakładce “Moje konto”.

§ 3 – Nagrody

 1. Punkty możesz wymienić na nagrody. Aktualna lista nagród podana jest w zakładce “Moje konto” strony maturawpr.pl.
 2. Wymiana punktów na nagrody następuje w momencie kliknięcia w odpowiedni link w zakładce “Moje konto” na stronie maturawpr.pl. Nie ma możliwości wymiany nagrody na inną, bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
 3. Nagrody zostaną wysłane pod postacią cyfrowych voucherów lub kodów do wykorzystania na maturawpr.pl lub stronach naszych partnerów na adres mailowy podany przez Ciebie przy rejestracji.
 4. Ważność nagród wynosi co najmniej 3 miesiące od dnia wysłania ich do uczestnika przez organizaotra.
 5. Nagrody zostaną wysłane nie później niż po 10 dniach roboczych od wymienienia punktów na nagrodę.

§ 4 – Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Promocji wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, została mu przyznana Nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przesłania Nagrody na wskazany przez Uczestnika adres e-mail z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy Nagroda nie zostanie wykorzystana w terminie wskazanym w § 6 pkt 2 prawo do Nagrody wygasa.
 5. Każdorazowo odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody.

§ 5 – Zmiany regulaminu

 1. Promocja prowadzona jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator może zmienić zasady Promocji w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora, pod warunkiem, że zmiana zasad Promocji nie wpłynie na pogorszenie warunków Promocji dla Uczestników.
 3. Promocja może w każdym momencie zostać odwołana przez Organizatora. W takim przypadku, uczestnicy zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem, aby mieć możliwość wykorzystania zebranych punktów. Punkty niewykorzystane w dniu zakończenia promocji przepadają.

§ 6 – Reklamacje

 1. Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Promocji drogą elektroniczną, na adres [email protected].
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail na adres podany przy zgłaszaniu reklamacji.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna dla Uczestnika, co nie uchybia prawu Uczestnika do wystąpienia na drogę sądową.

§ 8 – Dane osobowe

 1. Dane osobowe są przetwarzanie na podstawie i zgodnie z polityką prywatności zaakceptowaną przez użytkowników podczas rejestracji na stronie maturawpr.pl .
 2. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Niektóre z oferowanych nagród są voucherami na usługi osób trzecich. Ich wykorzystanie może być zależne od przekazania osobom trzecim danych osobowych uczestnika i akceptację regulaminów tych usług. Uczestnik robi to we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Jeśli uczestnik chce tego uniknąć, może wybrać nagrody realizowane w ramach maturawpr.pl.

§ 9 – Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie https://maturawpr.pl/regulamin-promocji-polecasz-zyskujesz/ a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.12.2019. r.