Regulamin

§ 1 : Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy Chemia w Probówce, dostępny pod adresem internetowym https://localhost, prowadzony jest przez Adama Wojciechowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą Chemia w probówce Adam Wojciechowski z siedzibą w Warszawie (02-203) przy ul. Kurhan 8G wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 7010942635.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu i określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 : Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca Chemia w probówce Adam Wojciechowski, NIP 7010942635 .
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z płatnych, oraz bezpłatnych usług Serwisu.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 6. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://localhost .
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie , umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Seriwsu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Subskrypcja – Umowy obejmująca prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony.
 17. Płatności automatyczne – płatności cykliczne.

§ 3 : Kontakt z serwisem

 1. Adres sprzedawcy: Kurhan 8G, 02-203 Warszawa
 2. Adres e-mail sprzedawcy: [email protected]
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie, lub korzystając z formularza kontaktowego.

§ 4 : Wymagania techniczne

Do korzystania z Serwisu, w tym korzystania z płatnych i bezpłatnych Usług, przeglądania asortymentu Serwisu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej typu:
  1. Mozilla Firefox
  2. Microsoft Edge
  3. Google Chrome
  4. Opera
  5. Apple Safari
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączona obsługa plików javascript.

§ 5 : Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta
 2. Przeglądanie ogólnodostępnych stron Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. W przypadku Subskrypcji końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Serwisie w opisie Produktu.
 6. Wszelka komunikacja z właścicielem serwisu dotycząca zamówień, subskrypcji, ustawień konta lub związana z dostępem do danych osobowych użytkownika konta powinna być prowadzona z adresu email przypisanego do konta użytkownika w celu weryfikacji tożsamości. Adres email jest przypisywany podczas rejestracji, może być też zmieniony w dowolnym momencie w zakładce “Moje konto”.

§ 6 : Zakładanie konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe, pod warunkiem wyrażenia zgody na komunikację marketingową drogą e-mailową (newsletter).
  1. Zgoda na komunikację marketingową drogą e-mailową nie jest wymagana w przypadku użytkowników dokonujących zakupu dowolnej usługi świadczonej przez Serwis.
 3. Zakładanie wielu kont przez jednego użytkownika jest zakazane, o ile administracja Serwisu nie udzieli użytkownikowi uprzedniej zgody. W przypadku nadużyć, Serwis ma prawo do natychmiastowego usunięcia konta Użytkownika, bez zwrotu kosztów już opłaconych Subskrypcji.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem panelu zarządzania kontem dostępnego pod tym adresem.
  1. Usunięcie przez użytkownika Konta nie uprawnia go do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez niego okres subskrypcji.
  2. Usunięcie konta jest nieodwracalne. Użytkownik może jednak w każdej chwili założyć nowe konto.

§ 7 : Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. zalogować się;
 3. kliknąć przycisk “Zamów” (lub równoznaczny);
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 : Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Serwis oferuje dostęp do treści cyfrowych, dostępnych pod adresem chemiawp.pl .
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności elektroniczne
  2. Płatność kartą płatniczą
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

§ 9 : Zasady pobierania i rezygnacji z płatności cyklicznych

 1. Użytkownik zawierając umowę z firmą Chemia w probówce Adam Wojciechowski oraz wybierając określoną subskrypcję wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A lub Stripe, Inc.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za subskrypcję. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/półrocznie/rocznie, zgodnie z opisem wybranej przez użytkownika subskrypcji.
  1. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, w której użytkownik jako formę płatności wybrał płatność jednorazową.
 2. Informacja na temat wysokości opłaty są opisane w opisie kursu. Ponadto, ostateczna kwota płatności cyklicznych, po uwzględnieniu wszelkich zniżek i rabatów, jest podana na stronie podsumowania zamówienia (“Płatność”), dzięki czemu użytkownik może zapoznać się z nią przed złożeniem zamówienia.
 3. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A, lub Stripe, Inc.). Operator płatności, pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 4. Opłacenie kolejnego okresu subskrypcji oznacza przedłużenie umowy sprzedaży.

§ 10 : Zawieszanie subskrypcji i rozwiązanie umowy sprzedaży

 1. Rezygnacja z subskrypcji jest jednoznaczna z rezygnacją z pobierania płatności cyklicznych i rozwiązaniem umowy sprzedaży. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w zakładce Moje Konto.
 2. Subskrypcja może zostać zawieszona lub aktywowana przez klienta po kliknięciu przycisku “Zawieś” w zakładce Moje konto.
  1. W przypadku zawieszenia i aktywowania subskrypcji przez Klienta, subskrypcja zostanie przedłużona o okres równy okresowi zawieszenia subskrypcji.
 3. Zawieszenie subskrypcji pozbawia Klienta dostępu do płatnych usług serwisu. Dostęp zostaje przywrócony po aktywacji subskrypcji przez klienta, lub po opłaceniu kolejnego okresu rozliczeniowego.
 4. Subskrypcja zostaje zawieszona w przypadku upłynięcia ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego, o ile Klient nie przedłuży subskrypcji.
 5. Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana po 45 dniach od upłynięcia ostatniego opłaconego okresu rozliczeniowego, o ile w tym czasie Klient nie przedłuży subskrypcji.

§ 11 : Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku treści cyfrowych, dostęp do nich jest możliwy natychmiast po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

§ 12 : Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą formularza dostępnego pod tym adresem.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o:
  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 13 : Reklamacja i odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy, lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Serwisu. Aby zrealizować reklamację niezbędna może być weryfikacja zgłoszenia drogą e-mailową korzystając z adresu email przypisanego do konta.
 4. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy ograniczenia dostępu do treści cyfrowych objętych subskrypcją z winy Serwisu, Klient jest uprawniony do bezpłatnego przedłużenia okresu dostępu do treści cyfrowych o czas równy czasowi ograniczenia dostępu.
 5. Odpowiedzialność materialna Serwisu jest ograniczona do sumy równej kwocie należnej za ostatni opłacony przez konsumenta okres Subskrypcji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 14 : Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 : Dane osobowe i pliki cookies w Serwisie internetowym

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych i wykorzystania plików cookies dostępne są w Polityce Prywatności.

§ 16 : Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, dostaw lub usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.